Προγράμματα Π.Ε

   

ΘΕΜΑ: «Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17- Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Θεματολογία, Σχέδιο Υποβολής»


Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπ’ αριθμ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 Eγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα:
•στις τάξεις Α΄ ως Δ΄ κατά κύριο λόγο στην Ευέλικτη Ζώνη και
•στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που πραγματεύεται το Πρόγραμμα.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων) έχουν δικαίωμα να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός και κάθε μαθητής δεν υπερβαίνει τα δύο ανά σχολικό έτος. Σε κάθε Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν έως και τρεις εκπαιδευτικοί.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υλοποιήσουν το τρέχον σχολικό έτος Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καλούνται

1) Nα συμπληρώσουν το Έντυπο Υποβολής Προγράμματος
2) Nα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιβαλλοντικού Προγράμματος στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj2gbUDZnNfLfKt9xLeDLB74Rfw2OpDLbUBYLwotzNtRet-Q/viewform

Το συμπληρωμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος, αφού εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση διασχολικής συνεργασίας, κατατίθεται στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης, Βασιλική Ιππέκη, προκειμένου η τελευταία να εισηγηθεί την έγκρισή του στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η έγκριση των Προγραμμάτων γίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο οποιουδήποτε προγράμματος εγκεκριμένης συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΠΕ, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων ή προγραμμάτων διεθνών συνεργασιών. Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στον χώρο των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση του φορέα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος) η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας
Για τη τρέχουσα σχολική χρονιά προτείνεται η ανάπτυξη συνεργασιών των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο των καινοτόμων Προγραμμάτων με τμήματα Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Όπου φοιτούν παιδιά που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας του Ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (ΥΑ 152360/ΓΔ4/19-09-2016, ΦΕΚ 3049/2016, τ.Β). Η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί και με τη μορφή κοινής εκπόνησης και υλοποίησης Περιβαλλοντικού Προγράμματος.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
2.1 Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Σκοπός των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να διαμορφώσουν στάσεις και αξίες σε ζητήματα πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς (κοινωνικού, ιστορικού κ.ά.), ώστε και να γίνουν ενεργοί  πολίτες.
«Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) ενδυναμώνει τους μαθητές να λάβουν συνειδητές αποφάσεις και υπεύθυνη δράση για την περιβαλλοντική ακεραιότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και μια δίκαιη κοινωνία για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενιές σεβόμενοι την πολιτισμική ποικιλότητα. Είναι μια διαρκής εκπαίδευση και αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο ποιότητας στην εκπαίδευση. Η Ε.Α.Α. είναι ολιστική και μετασχηματιστική εκπαίδευση, η οποία αφορά το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και το μαθησιακό περιβάλλον. Επιτυγχάνει το σκοπό της μέσα από το μετασχηματισμό της κοινωνίας»  (UNESCO 2014)

2.2  Αρχές Υλοποίησης των Προγραμμάτων
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δύνανται να επιλέξουν το θέμα με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Θα πρέπει να επιδιώκεται η εμπλοκή όλης της σχολικής, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας τόσο κατά την εκπόνησή τους όσο και κατά την παρουσίασή τους.
Κατά την επεξεργασία των θεμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα Καινοτόμα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών:
η μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών)
η συνεργατική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη κλίματος ενεργούς συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης των μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους
• η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την χρήση πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου κ.λ.π.
η δημιουργική και ελεύθερη έκφραση
η διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων και η διαθεματικότητα


3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.)
Στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις:
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κ.Π.Ε. ή σε άλλους φορείς (π.χ. Φορείς Διαχείρισης κ.λ.π.)
Συμμετοχή σε Θεματικά Δίκτυα ΠΕ (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή) 
•Παρεμβάσεις στο τοπικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα του προγράμματος (αναμόρφωση και υιοθεσία χώρων κ.λ.π.)

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορούν να ενισχυθούν από τα Τοπικά, Περιφερειακά και Εθνικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που υλοποιείται Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συναφές με τη θεματική κάποιου Δικτύου Π.Ε., οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο ΚΠΕ μέσω της Υπεύθυνης Π.Ε για συμμετοχή στο δίκτυο.

Επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Μονοήμερες ή και διήμερες (Ε’-ΣΤ’) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εγκεκριμένου και σχετικού θεματικά  προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. για εκπαίδευση των μαθητών. Θα αποσταλεί αναλυτικό έγγραφο με πληροφορίες για τα ΚΠΕ και τα σχετικά έντυπα.
Σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσει φέτος για 3η σχολική χρονιά η λειτουργία των Τοπικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης: «Σχολικός κήπος», «Διαχείριση απορριμμάτων: μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση», «Νερό και βιώσιμη διαχείρισή του»,  «Αειφορική διαχείριση των Μνημείων της Θεσσαλονίκης» και «Ενημερώνομαι ανακυκλώνω σκέφτομαι τον συνάνθρωπο». Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα Τοπικά Δίκτυα Π.Ε αποτελεί η υλοποίηση ομοιοθεματικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα Τοπικά Δίκτυα εκτός της δυνατότητας διασχολικής συνεργασίας έχουν προτεραιότητα στις επιμορφωτικές δράσεις του Δικτύου και υποστήριξη στην υλοποίηση του Προγράμματος  τους από το διαδικτυακό τόπο του Γραφείου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  http://perdipethess.blogspot.gr και τις ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής για καθένα από τα Τοπικά Δίκτυα:(«Σχολικός κήπος»: http://sxolikoskipos.weebly.com/,Διαχείριση απορριμμάτων: μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση» (http://users.sch.gr/veraavra/nero/)«Νερό και βιώσιμη διαχείρισή του» (http://users.sch.gr/veraavra/aporimata/), όπου υπάρχει αναρτημένο ποικίλο και πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό για τα αντίστοιχα θέματα.
Ενημερώνουνε τους συναδέλφους ότι θα πραγματοποιηθεί και φέτος το «Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» όπου θα έχουν τη δυνατότητα όσοι εκπαιδευτικοί υλοποιήσουν Προγράμματα Π.Ε να τα παρουσιάσουν με τις μαθητικές ομάδες τους και να συμμετέχουν σε μια σειρά παράλληλων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από περιβαλλοντικούς Φορείς. Επιπλέον θα διεξαχθεί και φέτος ο Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιδικά Μολύβια για τα περιβάλλον». Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με συγγραφή οικολογικής ιστορίας υπάρχει δυνατότητα να  δηλωθεί ως  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα γίνει με μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και δράσεων, που έχουν προγραμματιστεί και θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016-17 σε συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΚΠΕ, ΑΕΙ, Δ/νσεις Εκπ/σης, Φορείς Διαχείρισης, ΜΚΟ, Δήμους και Τοπικούς Φορείς.
Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, cd roms, φυλλάδια, εκπαιδευτικά πακέτα κ.λ.π.), το οποίο είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό χώρο του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  http://perdipethess.blogspot.gr και θα δανείζεται στους συναδέλφους, που εκπονούν Προγράμματα της αντίστοιχης θεματικής προς υποστήριξή τους
Επίσης, στο διαδικτυακό χώρου του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: http://perdipethess.blogspot.gr  υπάρχει αναρτημένο υποστηρικτικό και ενημερωτικό υλικό για διάφορα θέματα Π.Ε για τα τρία (3) Τοπικά Δίκτυα Π.Ε της Δ/νσης, τα οποία θα λειτουργήσουν για 3η συνεχή σχολική χρονιά φέτος στις θεματικές του Κήπου, των Απορριμμάτων και του νερού, που στοχεύει στην καλύτερη και ουσιαστικότερη υλοποίηση των Προγραμμάτων.
Η Υπεύθυνη Π.Ε, Βασιλική Ιππέκη, θα βρίσκεται στη διάθεση των εκπαιδευτικών για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση και παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων (πληροφορίες, θεωρητική και πρακτική υποστήριξη, καθορισμό συναντήσεων, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας, ενημέρωση για δυνατότητες συνεργασίας κ.ά).  κάθε Δευτέρα & Πέμπτη στο Γραφείο Περιβαλλοντικής στη Διεύθυνση (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) (τηλέφωνο 2310643040 εσωτ.902), ενώ  τις υπόλοιπες μέρες θα επισκέπτεται σχολικές μονάδες (τηλ. επικοινωνίας 6992202710).
Επισυνάπτονται:
·           Συνοπτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των Προγραμμάτων
·      Ενδεικτική θεματολογία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
·       Έντυπο Υποβολής Σχεδίου Υλοποίησης Προγράμματος.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Βασιλική Ιππέκη

                                                                                             
                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.
                                                                    ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
                                  

        

          Σύντομες οδηγίες για την υποβολή των Προγραμμάτων

1)      Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος από τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που πρόκειται να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα
2)      Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος στο σύνδεσμο
     Κατάθεση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Προσοχή: Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων οφείλουν να ελέγξουν ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός και κάθε μαθητής δεν υπερβαίνει τα δύο, καθώς και ότι σε κάθε πρόγραμμα δεν συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εκπαιδευτικοί.
Το Έντυπο Υποβολής Προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τον Αριθμό Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων, να υπογράφεται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και όταν κατατεθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


 
Αειφόρο Σχολείο - Αυλή σχολείου: Οι  πηγές ενέργειας στο σχολείο και η συμπεριφορά της σχολικής κοινότητας για εξοικονόμηση ενέργειας , Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποιότητας των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας και του περιβάλλοντος στο σχολείο, Η σήμανση για την καθαριότητα, Η φροντίδα και η ευθύνη για την αυλή και την αίθουσα,Οραματίζομαι το σχολείο του μέλλοντος κ.α
Το σχολείο που μ’ αρέσει, φιλικό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους, Η αυλή του σχολείου, Ο κήπος του σχολείου,
Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων
Γνωριμία με τη γειτονιά μου, τη συνοικία μου
Αειφόρο σχολείο – δικαίωμα στην έκφραση, τη συμμετοχή και τη δράση, Αειφόρο σχολείο – όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
Αειφόρο σχολείο – εκπαιδεύοντας τους μαθητές στα ανθρώπινα δικαιώματα
Αειφόρος κατοικίαχεδιασμός κτηρίων, οικισμών, πόλεων μέσα στη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη, Βιοκλιματική αρχιτεκτονική
Κυκλοφοριακή Αγωγή , Ενεργειακό ζήτημα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι, Οι καθημερινές μας μετακινήσεις, Οι μεταφορές, Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας για θέρμανση- ψύξη, Τι ξοδεύουμε για ενέργεια
Τοπικό Περιβάλλον : το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα: Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω, Η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του  πράσινου  στο άμεσο περιβάλλον, Οι δραστηριότητες  και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, παραλίες,  κλπ.
Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου: Αλλαγή χρήσεων γης
Αστικό και περιαστικό πράσινο, Το πράσινο στην πόλη
Η πόλη μου, Πόλη και ποιότητα ζωής
Το παιχνίδι στην πόλη-παιδικές χαρές-όμορφη πόλη
Ιστορικές και περιβαλλοντικές διαδρομές στη φύση και στην πόλη, Εξερευνώντας την πόλη μας
Πόλεις και ποδήλατο, Το ποδήλατο στη ζωή μας
Ελεύθεροι χώροι: Αξιοποίηση Διαμόρφωση Προστασία: Παιδικές Χαρές - Χώροι άθλησης ψυχαγωγίας, Καταλληλότητα των χώρων ως προς την καθαριότητα, τα υλικά, την φροντίδα, την εθελοντική προσφορά στον έλεγχο και τη διατήρησή τους, Υιοθετώ και προστατεύω ένα άλσος, μία παραλία του τόπου μου.
Φυσικό Περιβάλλον, Σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, Αγροτική ανάπτυξη, Τουρισμός,  Εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, Υιοθεσίες περιοχών
Δάσος και κλιματικές αλλαγές
Προστατεύω το δάσος, προστατεύω τον πλανήτη
Ο μύθος του Ερυσίχθονα
Παίζοντας αειφορικά με τον Μύθο της Περσεφόνης
Δάση, Αναδάσωση, διάβρωση εδαφών
Φύση, οι τέσσερις εποχές
Γεωργία,κτηνοτροφία, μέθοδοι, υπερεκμετάλλευση
Γεωργία – Διατροφή – Ποιότητα Ζωής
Βιοποικιλότητα - προστατευόμενες περιοχές
Απειλούμενα είδη
Οι φίλοι μας τα ζώα
Τα πουλιά του Ελληνικού δάσους
Ένα ταξίδι στην Ελλάδα (το φυσικό περιβάλλον της και τον πολιτισμό της)
Φυτά του τόπου μου
Βότανα και αρωματικά φυτά της Ελλάδας
Σε μια ρόγα από σταφύλι,  Ελιά
Το μέλι στην διατροφή μας και τρόποι παραγωγής
Εθνικοί δρυμοί- προστασία τους
Χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα
Θάλασσα– Λίμνες- Υδροβιότοποι
Θαλάσσια οικοσυστήματα, Μεσόγειος Θάλασσα, Λίμνη Κουμουνδούρου
Αγωγή του Ενεργού Πολίτη - Ενημερωμένος πολίτης - Ακτιβιστικές δράσεις
Νερό
Λειτουργία του κύκλου του νερού
 Πηγές ρύπανσης : γεωργικά, βιομηχανικά, αστικά λύματα.
 Ανεκτίμητη αιτία του νερού, έλλειψη ή ακαταλληλότητά του, αίτια αποτελέσματα.
 Χερσαία υδάτινα συστήματα,  Υπόγεια νερά,  Υδάτινοι Πόροι
Απλές συνήθειες για μεγάλα πράγματα (σβήνουμε τα φώτα, κάνουμε ανακύκλωση κλπ)
Απορρίμματα (διαχείριση και ανακύκλωση)
Χρήσιμες κατασκευές από άχρηστα ή ανακυκλώσιμα υλικά
Ενέργεια
Ενέργεια – Παραγωγή – Κατανάλωση- Οικονομία
Φυσικοί πόροι- Εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων
Πηγές ενέργειας - Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα
Κλιματικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση
Ρύπανση του αέρα –Ρύπανση υδάτων -Ρύπανση εδαφών -Ραδιενεργός ρύπανση,  Βιομηχανική ρύπανση –Γεωργική ρύπανση
Ατμόσφαιρα – ατμοσφαιρική ρύπανση - φαινόμενο θερμοκηπίου - τρύπα του όζοντος
Ο Σεισμός
Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και Τέχνη  (λογοτεχνία, ζωγραφική, γλυπτική, κινηματογράφος, μουσική)
Περιβάλλον, μνημεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, μνημεία βιομηχανικής κληρονομιάς
Το περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών
Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, Μεταφορές, συγκοινωνίες
Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική ιστορία, Ιστορία μετακινήσεων, Φυσική ιστορία, Ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, Φυσικά Στοιχεία: Μυθολογία, Λαογραφία
Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον
Δικαίωμα στο πράσινο και τους ελεύθερους χώρους /στο νερό/ στη φθηνή και καθαρή ενέργεια/ στα δάση/ στον καθαρό αέρα/ στο ασφαλές και δημιουργικό παιχνίδι
Δικαιώματα και υποχρεώσεις για μια βιώσιμη πόλη
Η κλιματική αλλαγή απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα - Διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων
Εκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη,   
Ανθρώπινα Δικαιώματα,  Δημοκρατία (17 Αναπτυξιακοί Στόχοι)
Προβλήματα Φτώχειας, Αναλφαβητισμού, Δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη & του παιδιού, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών, Ισότητα φύλων, Ρατσισμός, ξενοφοβία κ.ά.,
Βιώσιμη διαχείριση  του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους
Οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
Ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς
Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της
Ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, δικαιοσύνη για όλους
Προστασία στους ωκεανούς, στις θάλασσες και στους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη
Βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης, αναστροφή της υποβάθμισης του εδάφους και της βιοποικιλότητας
                ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία ..........................
Αριθ. Πρωτ.  ..........................
Σχ. Έτος: ………….......…………………………………
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: …………………………………………………................................................................                                                                                                                                                     ..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………:………………………...…..……….......……
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ: ………………...………………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………………………………………………………………                                             
Ειδικότητα:……………………………Ηλ. ταχυδρ. (προσωπικό):………………………………………………………………….…..
Τηλ. επικοινωνίας :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων:  ΝΑΙ – ΟΧΙ   (Κυκλώστε ανάλογα)
Σχετική επιμόρφωση: ΝΑΙ -  ΟΧΙ (Κυκλώστε ανάλογα)Είδος επιμόρφωσης- Διάρκεια:.………………………………..
.................................................................................................................................................

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Ονοματεπώνυμο – Ειδικότητα)
1……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Τμήμα/τμήματα ………………………………….. Συνολικός αριθμός μαθητών………………………………….

ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: Αρ. πράξης: …………………     Ημερομηνία:  …………………………….
(Κάθε σχολική μονάδα καταθέτει μόνο ένα φωτοαντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων για όλα
τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Επισημαίνεται ότι κατά τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίησή τους όπως: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (Ποιες διαστάσεις-όψεις του θέματος θα προσεγγίσετε):


  Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ (Αναφέρατε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς):

  Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (2-5 ΜΗΝΕΣ) - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

   Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ :

  ΣΤ. ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

   Ζ. ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

       Ο/ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΟΙ                                            Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙ

Προγράμματα Π.Ε.  2015-16

       
     
 Προγράμματα Π.Ε.2014-2015
                              

                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια: